a book "psyfictures" | knyga „psifiktūros“

a book "psyfictures" | knyga „psifiktūros“

Psyfictures is a collection of prose poetry and drawings, 

which actualizes the relation between fiction and reality, 

instability of interpersonal communication, 

drawing as a tool of mental cognition. 

In the texts of the book, the voices of several characters are heard. 

They create symbolic systems of closed realities. 

He, she, and x intertwine in the stories, 

and the reader is involved as an equal participant in psyfictures. 

In this publication, drawings respond to fragments of texts, 

act as memories of situations experienced by him, her and x. 

Textual stories also respond to visual psychic portraits, 
in order to give a surreal breath to the narrative. 

 

Psyfictures consists of three blocks: 

drawings, texts in Lithuanian, and their translation into English.

It is a two-sided hand bound and numbered book, designed by Ula Šimulynaitė. 

 

Psyfictures is an art project, made by Lithuanian artist Ignė Grikevičiūtė. 

 

The book is published in 200 copies by VšĮ Kūrybinės Idėjos, 

printed in Ki-lab studio. 

The project is supported by Lithuanian Council for culture. 

 

_

 

 

Psifiktūros – tai prozinės poezijos ir piešinių rinkinys,

kuriame aktualizuojamas fikcijos ir realybės santykis,

tarpasmeninis bendravimo nestabilumas,

piešinys kaip psichikos pažinimo įrankis.

Knygos tekstuose girdimi kelių veikėjų balsai,

kuriantys simbolines uždarų tikrovių sistemas.

Jis, ji ir x pasakojimuose persipina,

o skaitytojas įtraukiamas į istoriją kaip lygiavertis psifiktūrų dalyvis. 

Leidinyje piešiniai atliepia tekstų fragmentus,

veikia kaip jo, jos ir x patirtų situacijų prisiminimai.

Tekstinės istorijos taip pat reaguoja ir į vizualinius psichikos portretus, pasakojimui suteikiant siurrealistinio kvėpavimo. 

 

Psifiktūras sudaro trys blokai:

piešiniai, tekstai lietuvių kalba, jų vertimas į anglų kalbą.

Tai dvipusė rankomis įrišta ir sunumeruota knygą,
kurios dizainą sukūrė Ula Šimulynaitė. 

 

Psifiktūros yra Ignės Grikevičiūtės kūrybinis projektas. 

 

Knygą 200 vnt. tiražu išleido VšĮ Kūrybinės Idėjos,

spausdino – Ki-lab studija.

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.  

    10,00 €Price