isvetaine.jpg
 
burbulasjuodas.jpg

i would like to be able to tell you what did not happen today 

not because it did not occur, but i could not say and do not consider anything else  

i think only about what did not happen 

about what did not exist until now 

it is an adaptation of the head content to the text i would like to utter 

i am the body in the vacuum 

this place has no borders 

scales are not measurable 

the place is not inside me, as well as not outside 

it does not exist, coordinates are incomprehensible 

with my own hands i try to reach shades that change smoothly 

today the place is coloured in teal 

only this information i can be assured off 

probably only by rethinking the zone of changing colours i could quietly access what it all started from 

i call it a moderate doubling, which is invisibly flipping  

in our reality, it reminds different forms of sunsets on various days, 

the feeling when the form overwhelms the observer 

and starts to float in blood 

the strategy of light 

the choice to be a record, amnesia 

the body turns into a dot in this boundless place 

there is no horizon, no binary poles 

i forgot what happened 

while leaving the place, it dissolved with each step 

all i remember is electrical colic located somewhere in the head area of the former body 

the collapsing bridge leaves dots, they melt and penetrate 

i dream while asleep 

i collect small yellow paper planes from the ground 

_

norėčiau galėti tau pasakyti, ko šiandien nebuvo 

bet ne todėl, kad tai neįvyko, o todėl, kad nieko daugiau neįstengčiau ir nieko daugiau nesvarstau 

mąstau tik apie tai, ko nebuvo 

apie tai, kas neegzistavo iki dabar 

tai galvos turinio adaptacija tekstui, kurį norėčiau ištarti 

esu kūnas vakuuminėje erdvėje 

ši vieta neturi kraštų 

masteliai nėra pamatuojami 

erdvė nėra manyje, kaip ir nėra už manęs 

jos nėra, todėl koordinatės nesuvokiamos 

apgraibomis savo paties rankomis bandau siekti atspalvių, kurie sklandžiai kinta 

šiandien čia žalsvai mėlyna 

tik šia informacija galiu būti užtikrintas 

tikriausiai, tik permąstant spalvų kismo zoną, galėčiau tyliai prieiti prie to, nuo ko viskas ir prasidėjo 

vadinu tai nuosaikiu dvigubėjimu, nematomai besivartančiu šuoliais 

mūsų realybėje tai panašu į vis kitą saulėlydžio formą skirtingose dienose,
į jausmą, kai jis stebintįjį persunkia, pradeda plaukioti kraujyje 

šviesos strategija 

pasirinkimas būti įrašu, amnezija 

bekraštėje erdvėje kūnas virsta tašku 

ten nėra horizonto, binarinių polių 

pamiršau, kas nutiko  

paliekant erdvę ji tirpo sulig kiekvienu žingsniu 

viskas, ką pamenu, tai elektros dieglys kažkur buvusio kūno galvos srityje 

griūnantis tiltas palieka taškus, jie lydosi, smelkiasi 

užmigęs sapnuoju 

nuo žemės renku mažus geltonus popierinius lėktuvus 

 
11didelis_edited.jpg
 
burbulaspermatomas.jpg

lines offer  

especially those done and performed by the less trained hand 

they are more likely to be nervous 

he saw many in one drawing 

images and indecisions 

escapism pill without the ocean 

opportunity to dissect yourself cleanly 

bleed for a reason and after it 

he listened to the wet sentences uttered through me 

felt an unfamiliar and foolishly clothed shame 

the disappearance of him is related to his inability to transit through the large body of water 

he was flooded with tension in the displacement of each body position 

things changed too quickly 

i got a room and a composition of water and me 

a memory of him approaching the door 

the recollection of hearing a nervous bell 

a delicate secret 

constantly smiling and forcing to turn away 

a sheet of paper in my hand 

acceptance of the narrative brought in steps 

of reading his mood 

a sheet is for lines 

and for the pretext of creating his future story 

i never knew 

what will happen to him 

i did not know that the image was me 

the non-vanishing watery sting of the poison 

_

linijos pačios siūlo  

ypatingai atliekamos ir išreiškiamos mažiau valdomos rankos  

jos dažniau būna nervingos  

jis viename piešinyje regėjo daugybę  

vaizdų ir neapsisprendimo  

eskapizmo tabletė be vandenyno   

galimybė save švariai perskrosti 

kraujuoti dėl priežasties ir po jos  

jis klausėsi per mane ištartų šlapių sakinių  

jautė nepažįstamą ir kvailai aprengtą gėdą  

jo dingimas susijęs su negebėjimu tranzituoti plačiame telkinyje 

jį užtvindydavo įtampa kiekvienos kūno padėties poslinkyje  

viskas keisdavosi pernelyg greitai  

man atiteko kambarys ir vandens su pačia savimi sudėtis  

besiartinančio jo prie durų prisiminimas  

prisiminimas girdint nervingą skambutį  

delikati paslaptis  

nuolatos besišypsanti ir verčianti nusisukti  

lapas popieriaus mano rankoje  

nusiteikimas žingsniais atsineštam pasakojimui  

jo nuotaikos skaitymui  

lapas linijoms  

ir būsimo jo siužeto kūrimo pretekstui  

niekuomet nežinojau  

kas jam atsitiks  

nežinojau, kad paveikslas buvau aš  

nenunykstantis vandeningas nuodo geluonis 

 
isvetaine2.jpg
 
burbulasjuodas.jpg

cyclonic moments are cyclical 

pushes into the corner 

sprinkles thoughts with halftones 

a black low-pressure sphere turns over 

in slow time boundless water flows into the mouth 

when overflown it says it hears 

feels nothing 

the beginnings and endings of her have always been cut off 

such was the cycle 

graphite permanently soaked in her fingers 

without paying any attention to anything 

her works were constantly decaying 

permeated by an incessantly returning vortex 

she faded and rose together 

boundless water encircles the body 

she is grasping and sinking 

once a misunderstanding was recognised, she floats 

life captured in cyclonic moments 

has been cancelled 

never forgotten 

as a breach reminisces of itself  

in the portrait, the other her will never have the end 

life in the moment is between two waters   

_

cikloninės akimirkos cikliškos  

įspraudžia į kampą   

pustoniais apibarsto mintis  

juoda žemo slėgio sritis verčiasi  

lėtame laike bekraštis vanduo srūva į burną  

persipildžius tariasi girdinti   

nieko nejaučianti  

jos pradžios ir pabaigos visuomet buvo nukerpamos  

toks buvo ciklas  

o pirštuose nenuplaunamai įmirkęs grafitas  

į nieką nekreipdami dėmesio  

jos darbai nuolatos irdavo  

persunkta neblėstamai grįžtančio sūkurio  

ji nyko ir kilo kartu  

bekraštis vanduo apgaubia kūną  

ji įsikibusi skęsta  

pažinusi nesusipratimą plūduriuoja  

cikloniškose akimirkose užfiksuotas gyvenimas  

buvo atšauktas  

niekuomet nepamirštamas  

kaip spraga primenantis apie save  

portrete kita ji niekuomet neturės pabaigos  

akimirkoje gyvybė tarp dviejų vandenų 

 
i%20svetaine3_edited.jpg