Psyfictures is a collection of prose poetry and drawings, which actualizes the relation between fiction and reality, instability of interpersonal communication, drawing as a tool of mental cognition.

The title of the publication is a neologism, the structure of which contains several dimensions: language, visual image and body. Psychoanalyst Jacques Lacan believed that all three discourses are intertwined in order to give a person a sense of stability and to place a sense of reality in the consciousness. In psyfictures, these categories are rethought through situations created on the principle of automatism.

In the texts of the book, the voices of several characters are heard. They create symbolic systems of closed realities. 

He, she, and x intertwine in the stories, and the reader is involved as an equal participant in psyfictures. 

In this publication, drawings respond to fragments of texts, act as memories of situations experienced by him, her and x. Textual stories also respond to visual psychic portraits to give a surreal breath to the narrative. 

This hand bound and numbered book is an object that does not have a stable starting point, it is rather a visual and literary rebus. 


Psyfictures is an art project, made by Lithuanian artist Ignė Grikevičiūtė. 

The book is published by VšĮ Kūrybinės Idėjos, 
printed in Ki-lab studio. The project is supported by Lithuanian Council for culture.

_

Psifiktūros – tai prozinės poezijos ir piešinių rinkinys, kuriame aktualizuojamas fikcijos ir realybės santykis, tarpasmeninis bendravimo nestabilumas, piešinys kaip psichikos pažinimo įrankis. 

Leidinio pavadinimas yra neologizmas, kurio sandara savyje talpina keletą dimensijų: kalbą, vizualinį atvaizdą ir kūną. Psichoanalitikas Jacques Lacan manė, jog visi šie trys diskursai yra tarpusavyje surišti tam, kad žmogui suteiktų stabilumo pojūtį ir sąmonėje įkurdintų realybės jausmą. Psifiktūrose šios kategorijos yra permąstomos iš naujo per situacijas, kuriamas automatizmo principu. 

Knygos tekstuose girdimi kelių veikėjų balsai, kuriantys simbolines uždarų tikrovių sistemas. Jis, ji ir x pasakojimuose persipina, o skaitytojas įtraukiamas į istoriją kaip lygiavertis psifiktūrų dalyvis.  

Leidinyje piešiniai atliepia tekstų fragmentus, veikia kaip jo, jos ir x patirtų situacijų prisiminimai. Tekstinės istorijos taip pat reaguoja ir į vizualinius psichikos portretus, pasakojimui suteikiant siurrealistinio kvėpavimo.  

Ši rankomis įrišta ir sunumeruota knyga – tai objektas, neturintis stabilaus atspirties taško, tai veikiau vizualinis ir literatūrinis rebusas. 


Psifiktūros yra Ignės Grikevičiūtės kūrybinis projektas.  

Knygą išleido VšĮ Kūrybinės Idėjos, spausdino – Ki-lab studija. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba. 

 
cats6bw.jpg